Management

Srinivasan Satagopan

 Srinivasan Satagopan

Venkat Srinivasan

Venkat Srinivasan

Sughosh Kuntal

Sughosh Kuntal

Ashna Chopra

Manohar. R

Advisory

Ravindra Gajendragadkar

Ravindra Gajendragadkar

Manohar. R

Manohar. R
Good to Know
Work with Us
Leadership Team
Engagement Models